พื้นที่น้ำท่วมรายปี
ภาพรวมทั้งประเทศ

2554
2011
2553
2010
2552
2009
2551
2008
2550
2007
2549
2006
2548
2005
WMS